Logopediepraktijk Huijts
Behandeling in hun 
totaliteit, voor jong en oud
Kwaliteitsgeregistreerd Register LogopedistenQDNA PREM 2023 certificaat Logopediepraktijk Huijts_1

Werkwijze

Op afspraak

De therapie duurt in totaal ongeveer tussen de 20 a 25 minuten. De duur van een behandeling hangt af van meerdere factoren en soms kunnen zelfs 15 minuten al voldoende zijn om een doel te kunnen bereiken.

Wij werken op afspraak. Wanneer u verhinderd bent dient u dit 24 uur voorafgaand aan de gemaakte afspraak aan uw logopedist kenbaar te maken. Het niet nakomen of tijdig annuleren van een afspraak betekent dat de zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt. U ontvangt dan een rekening van het op dat moment geldende tarief. Deze rekening kan niet worden ingediend bij de verzekering.

Identificatieplicht

Als u medische zorg ontvangt, zoals ook in onze logopediepraktijk, moet u een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Wij willen u dan ook vragen om bij de eerste afspraak ervoor te zorgen dat u een geldig legitimatiebewijs bij u hebt.

Verdere informatie kun u ook terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

Privacy

Onze logopedisten nemen kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Bij Logopediepraktijk Huijts gaan we zorgvuldig om met die informatie, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en houden wij ons aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Zonder uw toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn.

Het is wel gebruikelijk dat we, alleen met uw toestemming, verwijzers en andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de leerkracht of de schoollogopedist, op de hoogte stellen van verloop en resultaat van het onderzoek en/of de behandeling.

Uw patiëntengegevens moeten totdat iemand 18 jaar is en daarna nogmaals 15 jaar bewaard. Na die periode worden de gegevens door de praktijkhouder vernietigd.

Klachtenregeling

Ontevreden? Blijf er niet mee zitten! Wij hopen natuurlijk dat onze logopedische hulp aan uw wensen voldoet. Uw logopedist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken met uw behandelend logopedist. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Ook kunt u zich richten tot de praktijkhouder, Sanne Huijts. Komt u er samen niet uit, dan kun je met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Huijts volgt deze klachten- en geschillenregeling. In onze behandelkamers kunt u informatie over de klachtenregeling vinden en meenemen.

Klanttevredenheids-onderzoek

Bij afsluiting van de behandeling wordt u gevraagd of u deel wilt nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Uw toestemming wordt vastgelegd in het dossier van uw kind. Het klanttevredenheidsonderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door CTO Logo en anonimiteit en vertrouwelijk gebruik van uw gegevens worden gegarandeerd

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Als zorgverlener kunnen wij in onze praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt extra zorg met zich mee. Hiervoor werd door de overheid de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld. Sinds 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft een eigen meldcode opgesteld.

Therapie aan huis mogelijk

In uitzonderlijke gevallen is er mogelijkheid om, in overleg, therapie aan huis te volgen. Informeer hiernaar bij Sanne Huijts.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram