Logopediepraktijk Huijts
Behandeling in hun 
totaliteit, voor jong en oud
Kwaliteitsgeregistreerd Register LogopedistenQDNA PREM 2023 certificaat Logopediepraktijk Huijts_1

Vergoedingen

Logopedie, (op de CZ natura polissen na), vergoed vanuit het basispakket

Logopedische zorg wordt in 2024 volledig vergoed vanuit de basisverzekering voor de verzekeringen waarmee Logopediepraktijk Huijts contracten heeft. De behandeling wordt dan via ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Wij hebben voor 2024 geen contract met CZ. De polissen CZ Zorg op maat en CZ Zorgbewust zijn natura polissen en hiervoor zal u een eigen bijdrage moeten betalen voor de logopedie. CZ Zorgvariatiepolis (voorheen Zorgkeuze) wordt wel 100% vergoed, dit is een restitutiepolis en hiermee kan u ook zorg krijgen bij ongecontracteerde zorgverleners.

Voor niet nagekomen afspraken, ongeacht welke verzekering u heeft, zal u wel zelf de rekening moeten betalen.

De kosten die u maakt voor logopedie vallen onder het eigen risico, wat inhoudt dat u de wettelijk vastgestelde 385 euro zelf betaalt. Alle kosten daarboven worden vergoed. Als u voor een lagere verzekeringspremie uw eigen risico hebt verhoogd, dan kan het bedrag voor eigen risico 500 euro hoger uitvallen dan de wettelijke 385 euro. We adviseren u om bij uw zorgverzekeraar af te stemmen wat uw eigen risico is, voordat u een eerste afspraak met ons maakt. Zo voorkomt u onvoorziene kosten.

Voor mensen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie bij kinderen wordt dus niet met uw eigen risico verrekend.

In de contracten die we met de zorgverzekeraars hebben afgesloten worden ook verschillende tarieven gehanteerd.

Tarieven zonder verzekering

Bij ons kun je ook terecht als je geen zorgverzekering hebt of als je geholpen wilt worden voor hulp die niet binnen je zorgverzekering valt. Voor de afgenomen zittingen krijg je een rekening thuisgestuurd, die je zelf moet voldoen.

De prijzen zoals genoemd in Tabel 1 gelden vanaf 1 januari 2024 tot 31 december 2024 en als de behandeling buiten de voorwaarden van je zorgverzekering valt. Logopedie is vrijgesteld van BTW.

Tabel 1: Dienst (zitting)Tarief
Anamnese en onderzoek na verwijzing€ 96,-
Eenmalig onderzoek€ 96,-
Individuele zitting  reguliere logopedie€ 48,-
Individuele zitting preverbale logopedie€ 96,-
Toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling€ 30,-
Telefonische zitting*€ 28,-
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt*€ 48,-

* Wordt door sommige zorgverzekeraars (deels) vergoed.

Extra informatie m.b.t. intercollegiaal overleg 

Wij merken dat er steeds vaker door scholen en andere instanties een beroep gedaan wordt op de specifieke deskundigheid van de logopedisten in onze praktijk in de vorm van een intercollegiaal overleg. Tijdens een dergelijk overleg vindt er afstemming plaats met de leerkracht, intern begeleider en/of de ambulant- of trajectbegeleider om de zorg rondom de desbetreffende leerling zo optimaal mogelijk te coördineren. Daarnaast neemt vanuit scholen en andere instanties ook de vraag naar logopedische onderzoekverslagen en logopedische behandelverslagen toe. Wij merken echter met enige regelmaat dat er nog onduidelijkheid bestaat over de onkosten van deze werkzaamheden.

Leerlingen met bijvoorbeeld een spraak- of taalstoornis op een reguliere basisschool krijgen behandeling van een logopedist op de kosten van de zorgverzekeraar. De afstemming tussen zorg en onderwijs wordt door alle partijen als een grote meerwaarde ervaren. Echter, de tijd die met deze afstemming gemoeid is, mag wettelijk gezien niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Daarnaast neemt door de invoering van passend onderwijs de vraag naar het verrichten van onderzoek en het maken van een logopedisch verslag voor bijvoorbeeld de aanvraag van een (her)indicatie voor een cluster 2 arrangement toe. Voor deze aanvraag moet vaak onderzoek worden gedaan dat niet binnen het logopedisch behandelplan van de leerling past. Het onderzoek en de bijbehorende verslaggeving kost tijd, dat ook wettelijk gezien niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd mag worden.

Als een derde partij (niet zijnde de verwijzer) aan de logopedist extra informatie of werkzaamheden vraagt, brengt Logopediepraktijk Huijts voor deze werkzaamheden onkosten in rekening. Denk hierbij aan de aanwezigheid en inbreng van een logopedist bij een intercollegiaal overleg, het uitvoeren van extra onderzoek op aanvraag met daarbij een uitgebreid verslag met interpretaties van de onderzoeksgegevens die niet standaard uit het jaarlijkse verslag te halen zijn of passen binnen het logopedisch behandelplan van de leerling. 

De aanvrager dient deze werkzaamheden te vergoeden. Zie tabel 2 voor de tarieven.

Tabel 2: Diensten die niet worden vergoed door de zorgverzekeraarTarief
Overleg met derden per 30 minuten (cliënt-/leerlingbespreking)**€ 48,-
Uittoeslag bij overleg met derden (ongeacht het aantal kilometers)**€ 30,-
Verslaglegging aan derden (per 30 minuten)**€ 48,-
Telefonisch overleg met derden per 15 minuten (cliënt-/leerlingbespreking)**€ 28,-
Beantwoording van vragen in het kader van cliënt-/leerlingbespreking via mail (per mail)**€ 28,-
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak***€ 40,-

**   De aanvrager van deze dienst krijgt de factuur toegezonden en dient deze te voldoen.
*** De cliënt krijgt zelf de factuur toegezonden en dient deze zelf te voldoen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram