Logopediepraktijk Huijts
Behandeling in hun 
totaliteit, voor jong en oud
Kwaliteitsgeregistreerd Register LogopedistenQDNA PREM 2023 certificaat Logopediepraktijk Huijts_1

Privacyreglement

Logopediepraktijk Huijts is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Over Logopediepraktijk Huijts

Wanneer uw kind of u problemen heeft op het gebied van communicatie, spraak, taal, stem, adem, eten en drinken of het gehoor, bent u aan het goede adres. Wij zijn gespecialiseerd in (jonge) kinderen. Maar ook als volwassene bent u welkom en krijgt u specialistisch advies en behandeling.

De werkzaamheden van Logopediepraktijk Huijts worden uitgevoerd volgens de regels en richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (N.V.L.F.) Wij staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact met ons opnemen.

Contactgegevens

Logopediepraktijk Huijts

Zie ook contact.

06 - 1873 9233
info@logopediepraktijkhuijts.nl
www.logopediepraktijkhuijts.nl
Gezondheidscentrum Oog in Al
Händelstraat 55a
3533 GH UTRECHT

Sanne Huijts is de Functionaris Gegevensbescherming van Logopediepraktijk Huijts zij is te bereiken via sanne@logopediepraktijkhuijts.nl.

Verwerking

Een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Toepasselijkheid privacyreglement

Dit geldt voor alle verwerkingen van surfgegevens die betrekking hebben op het goed werken en gebruik van de website, en indien relevant, dan wel opgegeven, de verwerking van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op patiëntenzorg.

Doelen

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • De werking van de website optimaal laten verlopen
 • Het verzamelen van algemene statistieken om het gebruik en de werking te kunnen analyseren
 • Het verlenen van logopedische zorg
 • Het declareren van verleende logopedische zorg bij de patiënt of zorgverzekeraar
 • Yen behoeve van kwaliteitsdoeleinden
 • Wetenschappelijk onderzoek, met voorafgaand uw toestemming

Beschrijving van de gegevens

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • Naam, adres/contactgegevens
 • De opgegeven medische gegevens
 • Geboortedatum
 • Naam huisarts/andere zorgverleners
 • IP adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website en met welk type browser en apparaat er gesurft wordt.

Cookie gebruik

Logopediepraktijk Huijts gebruikt functionele, analytische en tracking cookies (voor website bezoekstatistieken bijvoorbeeld). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Logopediepraktijk Huijts gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee. Op deze website worden alleen door door Google voor met name Google Analytics cookies geplaatst.

De gegevensverwerking

 1. Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Uw behandelend logopedist heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend logopedist en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.
 2. Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 3. Als wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand om uw toestemming worden gevraagd. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 4. Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden hieraan medewerking te verlenen.
 5. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Rechten

 1. Als patiënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de behandeling.
 2. U heeft als patiënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Wij nemen een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij wij vragen u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
 3. U heeft als patiënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Wij zullen eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.
 4. Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Wij vragen u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doen wij dat gemotiveerd.
 5. U kunt als patiënt een verklaring laten toevoegen aan uw dossier. Wij verzoeken u om deze verklaring aan uw behandelend logopedist te overhandigen zodat dit aan uw dossier kan worden toegevoegd.
 6. Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:
 • Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;
 • Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;
 • Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;

Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

Bewaartermijn

 1. Het dossier wordt gedurende 15 jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard.
 2. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van 15 jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
 3. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.
 4. Uitzondering op dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

Geheimhouding

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan onze medewerkers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software. Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

 • U hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 • het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag;
 • er zwaarwegende redenen zijn het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijv. bij een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of
 • wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van rechterlijke uitspraak.

Informatiebeveiliging

Wij voeren met enige regelmaat een data protection impact assessment (DPIA) uit. Een DPIA houdt in dat privacy risico’s worden geïnventariseerd en zo nodig worden maatregelen genomen. Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

Dit betreft onder meer:

 • Het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen;
 • wij voldoen aan de NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513;
 • reglement van de Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie (NVLF)

Klachten

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit bespreken met uw behandelaar of met Sanne Huijts, praktijkhouder, 06-2872 3388. Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram